We wtorek odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, podczas którego Kolegium ogłosiło konkurs na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 
Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie; korzysta z pełni praw publicznych; nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z urzędu; nie była karana za czyny podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; nie pracowała lub współpracowała z organami bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy lub nie prowadziła działalności, o której mowa w art. 11 ust. 2b ustawy; posiada stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora; posiada znajomość problematyki z zakresu stosowania kilku określonych ustaw (m.in. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, o ochronie informacji niejawnych).
 
Kolegium Instytutu Pamięci podejmuje uchwałę w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, wówczas przeprowadza się kolejne głosowanie zwykłą większością głosów, z udziałem kandydatów, którzy uzyskali dwie kolejne największe liczby głosów. Jeżeli w głosowaniach wymienionych w zdaniu pierwszym i drugim żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, Kolegium Instytutu Pamięci, w drodze uchwały, uznaje konkurs za nierozstrzygnięty, a jego przewodniczący ponownie ogłasza konkurs.