Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej podczas konferencji prasowej zasugerował opinii publicznej, by „nie dramatyzowała” w związku z podpisaniem w Polsce ustawy medialnej. - Nie dramatyzujmy. Chcemy dobrych i przyjacielskich relacji z Polską. Mamy bardzo konstruktywne podejście, nie prowadzimy nagonki wobec Polski – powiedział szef KE.
 
Güntherowi Oettingerowi, unijnemu komisarzowi do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa nie spodobała się nowelizacja ustawy medialnej. Zagroził Polsce.

Nie wolno zwalniać prezesa stacji telewizyjnej bądź radiowej bez podania przyczyny. To byłaby samowola. Teraz wiele przemawia za uruchomieniem mechanizmu kontroli praworządności i objęciem Polski nadzorem 

- powiedział Oettinger dla „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

Przewodniczący Juncker zadecydował, aby na najbliższym spotkaniu KE 13 stycznia br. komisarze zajęli się praworządnością w Polsce.

Na czwartkowej konferencji prasowej szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker odniósł się do tej sprawy.

Nie chcę spekulować o dalszych konsekwencjach, prowadzimy rozmowy z Polską [na temat nowej ustawy medialnej]. Nie sądzę, aby doszło do zastosowania artykułu 7 TUE wobec Polski. Jesteśmy pewni, że rząd Polski przedstawi swoje własne przemyślenia. Nie dramatyzujmy. Chcemy dobrych i przyjacielskich relacji z Polską. Mamy bardzo konstruktywne podejście, nie prowadzimy nagonki wobec Polski

- powiedział Juncker.
 
Artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej:

1. Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2. Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo Członkowskie i, stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może skierować do niego zalecenia.
Rada regularnie bada, czy powody dokonania takiego stwierdzenia pozostają aktualne.

2. Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie na wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich lub Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić, po wezwaniu Państwa Członkowskiego do przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe naruszenie przez to Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2.

3. Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować o zawieszeniu niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów dla tego Państwa Członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie. Rada uwzględnia przy tym możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych.
Obowiązki, które ciążą na tym Państwie Członkowskim na mocy Traktatów, pozostają w każdym przypadku wiążące dla tego Państwa.

4. Rada może następnie, stanowiąc większością kwalifikowaną, zdecydować o zmianie lub uchyleniu środków podjętych na podstawie ustępu 3, w przypadku zmiany sytuacji, która doprowadziła do ich ustanowienia.

5. Zasady głosowania, które do celów niniejszego artykułu stosuje się do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, określone są w artykule 354 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 
Artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej:
  
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.