Dwóch na trzech Polaków spytanych o euro odpowiedziało, że wprowadzenie wspólnej waluty w naszym kraju niekorzystnie wpłynie na sytuację ich rodzin – wynika z raportu TNS Polska. Maleje liczba osób, które uważają, że euro przyniesie jakiekolwiek korzyści.

Nie dla euro – tak najkrócej można podsumować wyniki raportu „Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec 2015”, opracowanego na podstawie bezpośrednich wywiadów przeprowadzonych z 1015 osobami w wieku 15 i więcej lat. Aż 68 proc. Polaków uważa, że wprowadzenie euro wpłynęłoby niekorzystnie na sytuację ich gospodarstw domowych. Tylko 10 proc. ankietowanych ocenia, że zastąpienie polskiego złotego wspólną walutą będzie miało korzystny skutek dla ich rodzin. 11 proc. badanych uważa, że przyjęcie waluty euro nie będzie miało wpływu na sytuację ich budżetów domowych, a taki sam odsetek nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.

Ponad połowa Polaków (51 proc.) jest zdania, że waluta euro wpłynie niekorzystnie na polską gospodarkę. Przeciwnego zdania jest prawie jedna piąta badanych (19 proc.), co oznacza, że odsetek ten w porównaniu z wynikami uzyskanymi w marcu 2015 r. spadł o 5 pkt. proc. 11 proc. osób uważa, że wejście Polski do strefy euro nie wpłynie w żaden sposób na stan naszej gospodarki. 19 proc. ankietowanych nie potrafi jednoznacznie wypowiedzieć się w tej kwestii.

54 proc. ankietowanych twierdzi, że zastąpienie złotego wspólną walutą będzie czymś złym. Odsetek osób uważających, że wprowadzenie euro będzie korzystne, wyniósł 13 proc. i spadł w tym miesiącu w porównaniu z marcowymi wynikami o 4 pkt. procentowe. Niemal jedna czwarta (23 proc.) uważa, że zamiana złotego na euro nie będzie ani czymś dobrym, ani czymś złym. 41 proc. badanych jest zdania, że Polska nigdy nie powinna przyjąć euro, a 46 proc. twierdzi, że mimo wszystko wspólną walutę należy wprowadzić. W porównaniu z wynikami z poprzedniego pomiaru odsetek zdecydowanych przeciwników i zwolenników euro nie zmienił się.

TNS Polska pytała także o wpływ przyjęcia euro na tożsamość narodową. Okazuje się, że prawie połowa Polaków (49 proc.) jest przekonana, że przystąpienie do strefy euro niekorzystnie wpłynie na ich tożsamość narodową. Niemal co czwarty Polak (24 proc.) sądzi, że przyjęcie waluty euro nie będzie miało wpływu na poczucie tożsamości narodowej, a 12 proc. deklaruje, że ich zdaniem wpływ ten będzie korzystny. Natomiast 15 proc. nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat. Wyniki te są identyczne z uzyskanymi w marcu br.