We wtorek posłowie połączonych sejmowych komisji spraw zagranicznych i finansów publicznych po ponad 5-godzinnej debacie w pierwszym czytaniu opowiedzieli się za przyjęciem projektu ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE.

W Sejmie odbyło się we wtorek po południu drugie czytanie projektu ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie kraje członkowskie UE jest potrzebna do uruchomienia zarówno Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat.

Po II czytaniu odbyła się przerwa, a po niej izba przystąpiła - po przyjęciu wniosku o nieodsyłanie projektu do komisji i przejście do III czytania, do głosowań. Najpierw głosowanych było 10 poprawek złożonych podczas debaty przez kluby KO i PSL. Wszystkie zostały odrzucone.

Jedna z poprawek KO dotyczyła gwarancji 40 proc. środków dla samorządów. PSL chciało zapisania w preambule ustawy, że środki z Funduszu Odbudowy będą wydatkowane na sprawiedliwych zasadach.

Jak głosowały poszczególne kluby?


Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie kraje członkowskie UE jest potrzebna do uruchomienia zarówno Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat.

W poniedziałek po południu dokumenty związane z Krajowym Planem Odbudowy - w oparciu o który mają być wydatkowane środki unijne - zostały oficjalnie złożone w Komisji Europejskiej, już w formalnej wersji, co zamyka proces składania KPO przez Polskę.


Przełożenia posiedzenia Sejmu domagała się Koalicja Obywatelska. We wniosku do marszałek Sejmu Elżbiety Witek szef KO Cezary Tomczyk wniesiono o odroczenie posiedzenia o 14 dni - do czasu, gdy będzie znana ostateczna wersja Krajowego Planu Odbudowy. Wniosek w tej sprawie nie uzyskał jednak wymaganej większości.
Pierwsza porażka posłów PO.

Czytaj również
Pierwsza porażka posłów PO. "Koalicja 276" odrzuciła ich wniosek o przełożenie obrad

Na posiedzeniu połączonych komisji we wtorek posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli sześć poprawek do projektu ustawy o ratyfikacji zasobów własnych, dotyczących m.in. przekazania samorządom nie mniej niż 40 proc. środków z części grantowej Krajowego Planu Odbudowy, utworzenia komitetu monitorującego realizację planu, zapewnienia znajomości kryteriów i transparentności przyznawania środków z KPO, możliwości skorzystania przez spółki Skarbu Państwa wyłącznie z części pożyczkowej KPO oraz zobowiązanie rządu do przystąpienia do prokuratury europejskiej.

Posłowie odrzucili wszystkie sześć poprawek merytorycznych złożonych przez klub KO oraz poprawkę KO dotyczącą wydłużenia vacatio legis ustawy do 14 dni; w myśl projektu ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony wszystkie państwa członkowskie muszą ratyfikować decyzję unijnych liderów z grudnia ub. roku o zwiększeniu zasobów własnych UE. Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby uruchomienie pakietu środków - zarówno z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł.

Każde państwo członkowskie musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.