Człowiek mądry uznaje, że jego domem jest świat realny, a nie wyimaginowany czy wirtualny. Warunkiem tej cnoty jest wolność, radzenie sobie z emocjami, samodzielność, krytycyzm i samokrytycyzm. Mądrość jest umiejętnością odróżniania spraw istotnych od drugorzędnych, stawiania sobie właściwych celów i dobierania do ich realizacji odpowiednich środków, trafnego dokonywania wyborów i właściwego rozwiązywania problemów. Człowiek mądry jest wierny swojemu sumieniu, dąży do prawdy, pyta o sens życia, jest pokorny, szanuje tradycję i jest odpowiedzialny za siebie i innych. Mądrości sprzyjają: osobowa dojrzałość, dobroć, uczciwość i sprawiedliwość oraz rozsądek i rozwaga.