Jak poinformował dzisiaj zespół prasowy SN, cztery pytania prawne do TK sędzia Zaradkiewicz wystosował w poniedziałek na kanwie rozpatrywanej w jednoosobowym składzie na posiedzeniu niejawnym sprawy dotyczącej usunięcia niezgodności pomiędzy stanem prawnym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym.

W postanowieniu Izby Cywilnej wydanej przez Zaradkiewicza zapytano TK, czy zgodne z konstytucją jest powołanie sędziów Sądu Najwyższego przez Krajową Radę Sądownictwa sformowaną na podstawie przepisów, których konstytucyjność Trybunał zakwestionował w czerwcu 2017 r.

Zaradkiewicz zwrócił się również do TK o wstrzymanie toczących się przed SN postępowań ws. uchwał obecnej KRS ws. powołań sędziów Sądu Najwyższego.

W sentencji postanowienia zawieszającego rozpatrywaną sprawę i zawierającego pytania do Trybunału powołano się m.in. na wyrok TK z 20 czerwca 2017 r.

Trybunał uznał wtedy za niekonstytucyjne m.in. zawarte ustawie o KRS w ówczesnym brzmieniu odmienne procedury wyboru członków KRS spośród sędziów sądów powszechnych i spośród sędziów innych sądów tj. Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, a także dwie odrębne drogi wyborów członków Rady spośród sędziów sądów powszechnych - dla sędziów sądów apelacyjnych oraz dla sędziów sądów okręgowych i rejonowych. Ponadto za niezgodne z konstytucją TK uznał wtedy indywidualne kadencje członków Rady wybranych spośród sędziów