Ponieważ to górnictwo węgla kamiennego pozostanie w najbliższych latach dominującym źródłem napędzającym naszą energetykę, chodzi o to, by nie odbiegając od kierunków unijnej polityki klimatycznej rozwijać innowacyjne technologie, mające na celu pozbawienie tej kopaliny podczas spalania jak największej ilości substancji szkodliwych dla środowiska. Chyba najbardziej znaną tego typu technologią jest wykorzystywanie metanu pozyskiwanego przy okazji wydobycia węgla np. do celów grzewczych czy produkcji energii elektrycznej.

Co ciekawe innowacje w branży węglowej mogą iść także w kierunku stworzenia poprawy bezpieczeństwa pracy. Np. poprzez wykorzystywanie dronów do analizy złóż i szybów kopalnianych, elektryfikację środków transportu do pracy w szybach kopalnianych, jak również automatyzację i digitalizację procesów wydobywczych uwzględniającą wykorzystywanie dużych zbiorów danych.

Według wiceministra Tobiszowskiego polski sektor górniczy korzysta z najnowszych technologii, m.in. w zakresie  wykorzystania chemii, jak np. gaz syntezowy powstały w procesie zgazowania węgla. – Może on zastępować gaz ziemny pochodzący z importu. Metan jest postrzegany również jako paliwo perspektywiczne, które pozyskiwane jest przy okazji eksploatacji węgla.

Instytut Energetyki podkreśla, że „czyste technologie węglowe” (CTW) mają na celu minimalizację negatywnego wpływu produktów spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach na środowisko. Chodzi głównie o zminimalizowanie czy wręcz eliminację takich szkodliwych związków, jak m.in. tlenki azotu i siarki, czy dwutlenek węgla. CTW wykorzystywane są w trakcie wydobywania surowca – pomagają zwiększyć sprawność uzyskiwania jego urobku. Z kolei podczas przeróbki węgla korzysta się z szeregu metod jego wzbogacania (np. poprzez mielenie, flotację), usuwa się wówczas także powstające przy tej okazji zanieczyszczenia stałe i niepalną materię.

Jednak – zwraca uwagę Instytut – najbardziej dynamiczny rozwój technologii CTW notuje się na etapie przetwarzania węgla, m.in. w procesie zgazowania: układy gazowo-parowe ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa (ang. IGCC) czy zgazowanie podziemne. Ponadto w procesie spalania stosowane są nadkrytyczne siłownie z kotłami parowymi, siłownie z kotłami fluidalnymi, a także spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen.

Bodaj najbardziej znane z CTW jest wykorzystywanie na przemysłową skalę metanu. W marcu wiceminister Tobiszowski zapowiedział w TVP Info, że „Polska Grupa Górnicza przygotowuje się do uruchomienia zakładu zgazowania węgla.

Jak niedawno informowała PAP PGG zwiększyła w ub. roku wykorzystanie pozyskanego w swoich kopalniach metanu o blisko 18 proc., a zużycie tego gazu w agregatach prądotwórczych wzrosło prawie o jedną trzecią. Spółka planuje kolejne inwestycje, służące produkcji prądu i ciepła z metanu. To ważne, bowiem jest to gaz towarzyszący złożom węgla, wielokrotnie bardziej szkodliwy dla klimatu od dwutlenku węgla. Obecnie w PGG agregaty dysponują łączną mocą 11 MW elektrycznych oraz niespełna 11,5 MW cieplnych.

Jak największe wykorzystywanie metanu jest o tyle istotne, że wg szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego, na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego może znajdować się nawet 170 mld m3 metanu. Jest to istotny problem dla kopalń. Bowiem gaz ten, uwalniający się w trakcie prac górniczych, stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla załóg pracujących pod ziemią.