Największym płatnikiem obowiązującego od siedmiu lat podatku miedziowego jest KGHM Polska Miedź.

Skutkiem finansowym obniżenia wymiaru podatku od niektórych kopalin o 15 proc. będzie obniżenie wpływu do budżetu państwa o szacunkową kwotę 180 mln zł w 2019 roku oraz 240 mln zł w latach kolejnych. Jednakże, w ocenie wnioskodawców, obniżenie wpływów z podatku od niektórych kopalin w dużej mierze zrównoważone zostanie dodatkowymi wpływami z podatku CIT i VAT odprowadzanych przez KGHM Polska Miedź SA oraz podmioty kooperujące, a także pośrednio poprzez wpływy fiskalne samorządu terytorialnego i odprowadzany PIT pracowników spółki.

Obniżenie podatku od niektórych kopalin o 15 proc. było jednym z punktów umowy, zawartej w woj. dolnośląskim między PiS a Bezpartyjnymi Samorządowcami po ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Jesienią ub.r. prezydent Lubina Robert Raczyński oceniał, że - zgodnie z umową - obniżenie podatku powinno wejść w życie z początkiem kwietnia 2019 r. W ub.r. rząd przyjął projekt umożliwiający firmom wydobywczym dokonywanie darowizn w wysokości do 5 proc. wartości podatku od kopalin na rzecz lokalnych samorządów

Sejm będzie też pracować nad drugim projektem ws. podatku miedziowego, który złożył klub Kukiz'15. Zakłada on całkowitą likwidację tego podatku.

Sejm zajmie się też rządowym projektem noweli o VAT, który przewidują utworzenie jednej bazy podatników VAT. Wśród danych o firmach znajdą się m.in. numery ich kont, na które powinny być robione przelewy.

W uzasadnieniu do projektu resort finansów napisał, że celem projektowanej ustawy jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. Zmiany przewidują połączenie w jednej bazie informacji zawartych w dwóch wykazach: podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT; oraz podatników, których rejestracja została przywrócona. Wykaz zostanie rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z tego podatku.

W porządku obrad jest m.in. projekt PiS nowelizacji przepisów dot. działalności archiwalnej IPN. Projekt doprecyzowuje obecnie obowiązujące przepisy ustawy o IPN. Zmiany dotyczą m.in. zawartości inwentarza archiwalnego, kwestii udostępniania kopii dokumentów dotyczących wnioskodawcy i wytworzonych przez wnioskodawcę lub przy jego udziale oraz dokumentów osobowych funkcjonariuszy i pracowników organów bezpieczeństwa państwa.

Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, która zakłada rozszerzenie działania Karty na wszystkie kraje świata. Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego. Obecnie przyznawana jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa.

Sejm będzie też pracować nad rządowym projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, który zakłada stworzenie podstaw monitorowania i oceny realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej i stomatologicznej oraz ograniczenie braków kadrowych i dysproporcji struktury wiekowej pielęgniarek w placówkach oświatowych.

Obrady Sejmu zaplanowano na czwartek i piątek. Potem będą kontynuowane 25 kwietnia.