Robaczyński przedstawił informacje resortu finansów na temat szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa za 2018 r.

"2018 r. to był wyjątkowo dobry rok dla budżetu państwa. Konsekwentnie realizowano zadania zarówno po stronie wydatkowej, w zakresie priorytetów rządu, jak i po stronie dochodowej"

- powiedział wiceminister. Zaznaczył, że mieliśmy do czynienia ze znaczącym wzrostem wpływów podatkowych, dzięki czemu utrzymano stabilność finansów publicznych przy jednoczesnej realizacji priorytetowych zadań rządu, jak kontynuacji programu 500+, czy wydatków związanych z przywróceniem niższego wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Poinformował, że dochody budżetu okazały się wyższe od zaplanowanych w ustawie o ponad 18 mld zł, a wobec 2017 r. wzrost wyniósł ponad 34,6 mld zł. Na pozytywne wykonanie dochodów miał szereg działań uszczelniających podatkowy. Głównie dotyczyły one podatku VAT.

"Do tej dobrej sytuacji przyczyniła się także dobra sytuacja na rynku pracy, co pozwoliło zminimalizować dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" - powiedział Robaczyński. Wyjaśnił, że ostatecznie dochody budżetu zrealizowano w kwocie 380,1 mld zł (wobec ok. 350,4 mld zł rok wcześniej i 355,7 mld zł zakładanych w budżecie na 2018 r.), a wydatki wyniosły 390,5 mld zł, co dało deficyt w wysokości 10,4 mld zł (wobec dopuszczonego w budżecie w wysokości 41,5 mld zł).

"To jest deficyt jeden z najniższych w ostatnich latach" - powiedział.

Dodał, że z danych GUS wynika, że realne tempo wzrostu PKB wyniosło w zeszłym roku 5,1 proc. i było o 0,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. "Polska była jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek UE" - powiedział. Wskazał, że średnioroczna inflacja wyniosła w ub.r. 1,6 proc. wobec zakładanych w ustawie 2,3 proc.

Robaczyński mówił o poprawie na rynku pracy - przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 213 tys., czyli 3,5 proc. wyższe niż w 2017 r., a poziom przeciętnego zatrudnienia w gospodarce był o 2,6 proc. wyższy.

"Popyt na pracę przyczynił się do rosnącej aktywności zawodowej ludności, przyczynił się do spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych, która na koniec 2018 r. była o 113 tys. osób, to jest o 10,4 proc. niższa w porównaniu z końcem roku 2017. W 2018 r. po raz pierwszy od 1990 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła poniżej miliona. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2018 r. wyniosła 5,8 proc."

- powiedział.

Wiceminister poinformował, że głównym źródłem dochodów budżetu były podatki (349,9 mld zł), które były wyższe o 34,6 mld zł. Stanowiły one 16,5 proc. PKB. Największe wpływy zanotowano z VAT w wysokości 174,9 mld zł (wzrost o ponad 18 mld zł rdr) i akcyzy w wysokości 72,1 mld zł - wzrost o 3,8 mld zł rdr. Łącznie te dwa podatki stanowiły 65 proc. dochodów budżetu. PIT dał 60 mld zł (7,3 mld zł rdr) a CIT 34,8 mld zł CIT (wzrost o 5 mld zł rdr).

Dochody niepodatkowe wyniosły w zeszłym roku 28,4 mld zł i były mniejsze o 5,3 mld zł. Spadek wynikał przede wszystkim z braku wpłaty do budżetu z zysku NBP, która miała miejsce rok wcześniej w kwocie 8,7 mld zł.

"Wydatki zrealizowano ostatecznie w wysokości 350,5 mld zł wobec 375,8 mld zł w 2017 r. i wobec 397,2 mld zł zakładanych w ustawie budżetowej (...). Została zachowana pełna stabilność finansów publicznych, co pozwoliło na zrealizowanie priorytetowych zadań rządowych"

- podkreślił.

Robaczyński powiedział, że dług skarbu państwa wyniósł na koniec zeszłego roku 954,2 mld zł, co oznacza wzrost o 25,8 mld zł rdr (o 2,8 proc.). Spadł udział długu w walutach obcych z 30,6 proc. do 29,3 proc. na koniec 2017 r. Zauważył, że o 200 mln zł spadły koszty obsługi długu.

"Dzięki korzystnej realizacji dochodów budżetu państwa i wydatków (...) nastąpiło istotne zmniejszenie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (...), ukształtowały się one na historycznie niskim poziomie w ciągu ostatnich kilkunastu lat - 1,5 mld zł"

- poinformował    .

Odpowiadając na pytania posłów, wyjaśnił m.in., że spośród zaplanowanych w zeszłym roku wydatków majątkowych - inwestycyjnych w kwocie 27,3 mld zł, nie zrealizowano wydatków na kwotę 850 mln zł.

"Skala niewykonania inwestycji w porównaniu do generalnie niewykonania budżetu państwa nie jest duża - inwestycje w całym sektorze zdecydowanie wzrosły. Oszczędności, które nastąpiły w przeważającej mierze nie nastąpiły w inwestycjach"

- zapewnił.