Podsumowując działania resortu zdrowia, jego szef akcentował budowę systemu nastawionego na pacjenta i poprawę jakości opieki nad nim.

"Zdrowie jest jednym z priorytetów rządu premiera Mateusza Morawieckiego i te priorytety znajdują swoje potwierdzenie w realnych działaniach" – powiedział minister. Wskazał, że od 2018 do 2024 r. będzie to około 830 mld zł. Dla porównania, jak podał, w latach 2008-2014 było to 460 mld zł.

Szumowski podkreślił, że wzrost finansowania przekłada się na poprawę jakości leczenia pacjentów i przyczyni się do lepszego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Zaznaczył jednocześnie, że konieczne jest racjonalne wydawanie pieniędzy.

"To jest fantastyczna wiadomość dla pacjentów, fantastyczna wiadomość dla wszystkich w systemie ochrony zdrowia, żeby w sposób sensowny, racjonalny te pieniądze wydać" – wskazał.

"Mówiąc językiem takim bardzo kolokwialnym, ja mam nastoletnich synów, jeżeli coś obiecujemy, to to dowozimy. Jeżeli popatrzycie na odsetek nakładów w 2019 r. w proponowanym budżecie w 2019 r., to nie jest 4,86 proc. jak nakłada na nas ustawa, to jest prawie 4,9 proc., czyli przeznaczane jest więcej niż ustawa 6 proc. na nas nakłada. To pokazuje, że nie tylko obiecujemy, ale realizujemy" – podkreślił Szumowski.

Minister ocenił, że poprawa jakości opieki nad pacjentami dotyczy m.in. onkologii, chorób sercowo-naczyniowych i psychiatrii. Szumowski przypomniał, że w grudniu br. zacznie obowiązywać rozporządzenie dające podstawę do uruchomienia w woj. świętokrzyskim i dolnośląskim pilotażu krajowej sieci onkologicznej. Tam początkowo realizowany będzie pilotaż. W pierwszym kwartale 2019 r. planowane jest rozszerzenie go o dwa kolejne województwa.

Nowy model organizacji opieki onkologicznej zakłada, że niezależnie od miejsca zamieszkania pacjent będzie miał zapewniony ten sam standard leczenia, kompleksową opiekę i koordynatora, który poprowadzi go przez cały proces leczenia. Nowa organizacja opieki ma poprawić wyniki leczenia onkologicznego. W ramach programu analizowana będzie i oceniana kompleksowość diagnostyki i postępowania terapeutycznego w pięciu wybranych typach nowotworów – najczęściej występujących w Polsce – raka piersi, płuca, jajnika, jelita grubego i gruczołu krokowego. Istotnym elementem pilotażu ma być uruchomienie tzw. call center dla pacjentów onkologicznych.

Poprawa opieki, jak akcentował Szumowski, dotyczy także psychiatrii. Trwa – zaplanowany na trzy lata – pilotaż środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, oparty na tzw. centrach zdrowia psychicznego. Ministerstwo Zdrowia podaje, że nakłady na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w 2018 r. wyniosły 2,91 mld zł. Dla porównania w 2014 – było 2,33 mld. Dzięki działalności centrów pacjenci będą mieli zapewnioną kompleksową opiekę psychiatryczną (doraźną, ambulatoryjną, środowiskową, dzienną i całodobową). Łączna liczba populacji do objęcia opieką przez 28 centrów to około 3 mln osób z całej Polski.

Kierownictwo resortu wśród swoich działań wymienia także sprawną realizację ustawy o pomocy niepełnosprawnym. Od lipca weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach, która wprowadziła uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji leczniczej oraz prawo do wyrobów medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. Niepełnosprawni uzyskali również dostęp do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymogu uzyskania skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. MZ podaje, że od lipca do października ponad 11,5 tys. pacjentów skorzystało z nowych uprawnień, w tym z rehabilitacji leczniczej prawie 8,5 tys.

Szef MZ przypominał, że od stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe standardy organizacyjne opieki okołoporodowej. Nowe standardy okołoporodowe to – jak ocenia MZ – kodeks praw pacjentki. Kobieta ma wiedzieć co jej przysługuje i co ją czeka w trakcie porodu i później.

W nawiązaniu do braków kadrowych w służbie zdrowia resort podnosi, że kolejny raz zwiększono liczbę miejsc na studiach medycznych. W roku akademickim 2018/2019 limit wszystkich miejsc na kierunku lekarskim określono na poziomie 8094. Dla porównania w roku 2014 było 5352. Od 1 lipca 2018 r. lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w dziedzinie określanej jako niepriorytetowa mogą otrzymać wynagrodzenie większe o 600 zł miesięcznie, a w dziedzinie określanej jako priorytetowa – o 700 zł miesięcznie. 

Minister wskazał, że z funduszy europejskich zostało przekazane ponad 97 mln zł na "Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa". Fundusze zostały przekazane na 28 projektów, których celem jest zachęcenie do studiowania na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Stypendia – 800 zł miesięcznie – mogą otrzymać studenci ostatnich 2 lat, oraz 1000 zł miesięcznie – absolwenci wchodzący do zawodu przez 2 lata po skończeniu kształcenia.

Szef MZ podniósł na konferencji, że ze środków unijnych powstało 12 centrów symulacji medycznej o wartości ponad 264 mln zł. Kolejne sześć centrów powstanie w Polsce do 2023 r., a ich wartość wyniesie ponad 84 mln zł.

Minister przypominał, że Rada Ministrów przyjęła dokument "Polityka lekowa państwa 2018–2022". Określa on priorytety działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022. Podkreślił, że od stycznia 2018 r. resort zdrowia objął refundacją 24 innowacyjne terapie w ramach programów lekowych. Są to albo nowe cząsteczki albo nowoczesne cząsteczki w nowych, dotąd nierefundowanych wskazaniach.

Szef MZ akcentował, że lista bezpłatnych leków dla seniorów od listopada br. roku zawiera 2043 pozycje obejmujące 151 substancji czynnych w 62 grupach limitowych. Od początku programu "Leki 75 plus", czyli od 1 września 2016 r. do końca września 2018 r. wydano 1,07 mld zł. Z darmowych leków dla seniorów skorzystało już ponad 2,4 mln seniorów. Zgodnie z założeniami projektu "75 plus" kwota przeznaczona na finansowanie wzrasta z każdym kolejnym rokiem.

Minister wskazywał, że wśród priorytetów również e-zdrowie. Jego zdaniem wprowadzane zmiany w dziedzinie cyfryzacji, obejmujące m.in. e-receptę, e-zwolnienia i e-skierowanie, pozwolą przebudować system ochrony zdrowia w Polsce.

Podsumowując działania Ministerstwa Zdrowia, Szumowski mówił również o walce z dopalaczami. Przypomniał, że posiadanie, wytwarzanie, produkcja i wprowadzanie do obrotu nowych substancji psychoaktywnych zaczęło podlegać sankcjom karnym. Osoby trudniące się handlem dopalaczami będą karane jak handlarze narkotyków.