Wnioski o stypendium, które stanowią załącznik do uchwały może składać zawodnik lub klub sportowy, którego jest on członkiem, ponadto rodzic lub prawny opiekun – jeżeli sportowiec jest niepełnoletni. O stypendium mogą ubiegać się następujący zawodnicy:
 
- zrzeszeni w klubach sportowych działających na terenie miasta Chełm,
- uprawiający dyscyplinę olimpijską lub paraolimpijską,
- posiadający licencję odpowiedniego polskiego związku sportowego.
 
Wnioski należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Chełm lub drogą pocztową w terminie do 31 grudnia 2018 r., na adres:
 
Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Chełm lub data stempla pocztowego w przypadku wysłania wniosku pocztą. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm: www.chelm.pl lub w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki w pok. 17A (tel. 82 565 01 58).  
 
Więcej szczegółów tutaj.