Dla porównania, w 2018 r. zakładane dochody budżetowe określono na 1 mld 21 mln zł, a wydatki 1 mld 98 mln zł przy wydatkach na inwestycje na poziomie 402 mln zł.

„Niższy poziom dochodów i wydatków budżetu miasta w porównaniu do roku 2018 związany jest z realizacją zadań z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej. Planowane dochody z tego tytułu w tym roku wynosiły 272,6 mln zł, a w roku 2019 będą znacznie niższe, gdyż wyniosą 96,6 mln zł” – powiedziała PAP skarbnik miasta Emilia Wojtuściszyn.

W zakresie inwestycji największą pozycję stanowią wydatki związane z dalszym budowaniem zintegrowanego systemu niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze. Na ten cel zostanie przeznaczonych 68,1 mln zł.

Około 20 mln zł miasto planuje wydać na rewitalizacje parku w Zatoniu i innych części miasta, a 9,7 mln zł na projekt „Zawodowcy” dot. rozwoju szkolnictwa technicznego i zawodowego.

Inwestycje związane z dalszą rozbudową infrastruktury rowerowej będą kosztowały w przyszłym roku 9,5 mln zł. Natomiast wydatki na inwestycje drogowe określono na ponad 12 mln zł.

Na rozbudowę tzw. infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione przewidziano w projekcie budżetu 7,7 mln zł.

Projekt zakłada, że wydatki bieżące miasta, czyli związane z realizacją statutowych zadań samorządu wyniosą w przyszłym roku ok. 730,3 mln zł. Tradycyjnie największe obejmują oświatę i edukację - ok. 273 mln zł i zadania związane z opieką społeczną – ok. 187 mln zł. Na świadczenia w ramach programu 500 plus Zielona Góra otrzyma ponad 60,5 mln zł.

Wydatki na utrzymanie administracji zostały zaplanowane na 63 mln zł. Natomiast na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zapisano w projekcie budżetu ponad 56 mln zł, a na kulturę i sport ok. 46 mln zł. Na budżet obywatelski miasto przeznaczy 6,2 mln zł.

Udział w podatkach CIT i PIT ma stanowić 32,8 proc. dochodów miasta. Subwencja ogólna będzie stanowić 20,4 proc. dochodów i wyniesie 180,6 mln zł. Natomiast 15,8 proc. to udział wpływów z podatków i opłat lokalnych. Udział dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych wynosi 14,8 proc., co stanowi kwotę 131,5 mln zł. Ze środków unijnych samorząd zaplanował wpływy w wysokości 10,9 proc. dochodów budżetowych, tj. na ok. 96,6 mln zł.

„Na rok 2019 nie jest planowany wzrost stawek podatków i opłat lokalnych wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych” – dodała skarbnik miasta.

Obecnie dług Zielonej Góry to 340,8 mln zł. Zgodnie z przyjętymi założeniami w projekcie, na koniec 2019 r. zadłużenie miasta ma wynieść 386,2. mln zł. Deficyt jest planowany na poziomie 45,3 mln zł i zostanie pokryty z kredytu bankowego. Tym samym poziom zadłużenia miasta osiągnie 43,6 proc.

Obecnie projekt budżetu jest analizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.