W wyniku procesów cywilizacyjnych i ekspansji człowieka obszary leśne stopniowo zmniejszały się, jednak największe wylesianie nastąpiło w XIX i XX wieku.W latach 1946–1970 znacznie zwiększono powierzchnię lasów polskich do 28%, głównie plantacjami sosnowymi. Pod koniec 2016 roku, obszary leśne zajmowały 29,5% powierzchni kraju. Zgodnie z Narodowym Programem Zwiększania Lesistości w 2020 roku lasy mają stanowić 30% powierzchni kraju, a w 2050 – 33%.

Las to skomplikowany ekosystem, w którym wzajemnie współdziałają: gleba leśna, rośliny, zwierzęta i klimat. Jest to zespół wytwarzający swoiste, wewnętrzne środowisko życiowe. W lasach Europy Środkowej wyróżnia się kilka zasadniczych warstw: drzewa, krzewy czyli podszyt, warstwa zielna (zioła, byliny, krzewinki), mchy i porosty. Obszary leśne korzystnie wpływają na gospodarkę wodną i rolną, są naturalnym filtrem czyszczącym powietrze atmosferyczne, chronią glebę przed erozją, przed zbyt szybkim powierzchniowym spływem wody,  korzystnie wpływają na klimat, na warunki zdrowotne środowiska, chronią przed szkodliwymi zjawiskami pogodowymi, mają istotny wpływ na warunki wypoczynku i regeneracji zdrowia człowieka.
Film, którego reżyserem jest Michał Ogrodowczyk, pokazuje polskie lasy z ich przyrodniczym bogactwem.