Pod koniec września poinformowano, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Jaśle wycofał z Sądu Najwyższego zażalenie, na kanwie którego sąd ten postanowił skierować pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE i zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o SN.

Wówczas Krzysztof Michałowski z biura prasowego Sądu Najwyższego uznał, że "wycofanie skargi powoduje obligatoryjne umorzenie postępowania", jednak nie potrafił jednoznacznie odpowiedzić, jaki wpływ będzie miała decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dodał jednak, że "Trybunał nie jest ściśle związany wnioskiem i mają miejsce przypadki, że TSUE rozstrzygając kwestię prejudycjalną modyfikował treść pytania, czy też wychodził poza jego zakres".

Michałowski poinformował wówczas też, że dzień przed decyzją ZUS do SN wpłynęło pismo procesowe, w którym Prokuratura Krajowa wnosi o umorzenie postępowania w tej sprawie oraz uchylenie postanowienia SN o zwróceniu się z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE i zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN.

Sąd Najwyższy w wydanym wczoraj postanowieniu uznał decyzję jasielskiego ZUS za "niedopuszczalną". 

- Podkreślić należy, że w sprawach dotyczących pracowników i osób ubezpieczonych, obowiązują reguły, w myśl których szczególne znaczenie ma ochrona ich praw

- wskazuje Sąd Najwyższy.

"Ponadto Sąd Najwyższy, rozpoznając tę konkretną sprawę, dostrzegł szerszy problem  dotyczący większej liczby osób wykonujących pracę poza granicami Polski i występujący także w innych sprawach. Z tego powodu, wykonując swoją publicznoprawną rolę sprawę skierowano do rozpoznania przez skład siedmiu sędziów SN" - pisze Sąd.

Z tych względów cofnięcie zażalenia, przy rozpoznaniu którego pojawiło się zagadnienie prawne, a nadto dokonanie tego w chwili, w której sprawa znalazła się już w Trybunale Sprawiedliwości UE i wyznaczony został termin jej rozpoznania, narusza „dobre obyczaje”, o których mowa w art. 3 k.p.c. Ponadto takie działanie organu rentowego, będącego emanacją państwa, stoi w sprzeczności z zasadą lojalnej współpracy państw członkowskich przy wykonywaniu prawa Unii Europejskiej, która wynika z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

- czytamy w wydanym dziś oświadczeniu.