Rada SAR jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawach związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia na morzu oraz w  zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem morskim, zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu. Do jej głównych zadań należy m.in. opiniowanie propozycji rodzajów oraz ilości sił i środków przydatnych do akcji poszukiwawczych i ratowniczych podejmowanych we współdziałaniu ze Służbą SAR oraz opiniowanie projektów Planu SAR, opiniowanie planów rozwoju Służby SAR oraz inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia efektywności działań Służby SAR.

Podczas obrad dyskusji poddano propozycję rozszerzenia zadań Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR) w zakresie możliwości gaszenia pożarów na morzu oraz omówiono wyzwania dla systemu SAR związane z budową morskich farm wiatrowych. Ponadto przedyskutowano przedsięwzięcia, których realizacja poprawi współpracę MSPiR z instytucjami współdziałającymi podczas prowadzenia akcji ratowniczych – podaje oficjalny portal Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Dodatkowo, w związku z częstą realizacją wspólnych działań elementów systemu SAR ze Służbą Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (Służba ASAR), przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych omówił funkcjonowanie Służby ASAR w nowych uwarunkowaniach, po utworzeniu cywilno – wojskowego ośrodka koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego – czytamy.

W dalszej kolejności, Komendant Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP przedstawił zagadnienia związane z ratowaniem ludzi uwięzionych w pułapkach powietrznych, w następstwie katastrofy morskiej. Na zakończenie przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej (PSP) zaprezentowali wnioski dotyczące współpracy PSP z Służbą SAR, w tym w zakresie możliwości usuwania rozlewów olejowych na brzegu morskim – informuje DO RSZ.

Kolejne posiedzenie Rady SAR ustalono na III kwartał 2018 r.