To były dobre 2 lata, podczas których resort środowiska konsekwentnie realizował program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Działaliśmy na rzecz udostępniania zasobów przyrodniczych dla społeczeństwa, by stymulowały one rozwój gospodarczy i dawały miejsca pracy– mówi prof. Jan Szyszko.

Wśród sukcesów wymienia to, że Polska została organizatorem COP24. To właśnie z inicjatywy prof. Jana Szyszko, ministra środowiska, w grudniu 2018 r. w Polsce odbędzie się najważniejszy, międzynarodowy szczyt ONZ dotyczący polityki klimatycznej – COP24. W wydarzeniu weźmie udział ok. 30 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.

Reforma gospodarki wodnej – resort środowiska przygotował nową ustawę Prawo wodne, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Celem przepisów jest przede wszystkim stworzenie nowoczesnego systemu zarządzania zasobami wodnymi w Polsce, w tym usprawnienie finansowania inwestycji przeciwpowodziowych. Regulacje te umożliwią naprawę wieloletnich zaniedbań w sektorze gospodarki wodnej – wyjaśnia prof. Jan Szyszko.

MŚ przywraca zdrowie Puszczy Białowieskiej – Puszcza Białowieska to dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Polski oraz unikat pod względem bioróżnorodności w skali całej Europy. Resort środowiska podjął działania ochronne, których celem jest zahamowanie gradacji kornika drukarza oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Puszczy i turystom.

Poprawa jakości powietrza – najważniejszym priorytetem dla resortu środowiska do realizacji w zakresie poprawy jakości powietrza jest ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji, czyli emisji powodowanej przez bardzo małe, lokalne kotłownie.

Do tej pory, dzięki współpracy międzyresortowej, udało się m.in. przyjąć strategiczne rozporządzenie w sprawie norm emisji dla kotłów, o którym mówi m.in. przygotowany w Ministerstwie Środowiska Krajowy Program Ochrony Powietrza. Oznacza to, że od lipca przyszłego roku w sprzedaży będą dostępne tylko piece spełniające najwyższe wymagania ekologiczne – mówi prof. Jan Szyszko.

Rozwój energii geotermalnej – Realizacja działań na rzecz poprawy jakości powietrza odbywa się także poprzez rozwój geotermii. Inwestycje w tym sektorze wspiera NFOŚiGW.

Energia geotermalna jest całkowicie bezemisyjna, a ponadto niezależna od wiatru czy słońca. Źródła geotermalne w Polsce są unikatowe i przewyższają wielokrotnie nasze zapotrzebowanie. Dlatego powinniśmy aktywnie inwestować w geotermię, co jest również priorytetem z punktu widzenia spełnienia naszych zobowiązań w zakresie polityki klimatycznej – podkreśla minister środowiska.

Uporządkowanie gospodarka odpadami – w 2017 r. Ministerstwo Środowiska wprowadziło w całym kraju jednolite zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych w podziale na 4 frakcje (papier, metal/plastik, szkło, odpady biodegradowalne).

Resort wśród sukcesów ostatnich dwóch lat wymienia też: 9 mld zł na ekologiczne inwestycje z POIiŚ, miliardy złotych na ochronę środowiska z NFOŚiGW, zmianę ustawy o lasach oraz sadzenie lasów oraz zwalczanie ASF.