Decyzja reprywatyzacyjna ws. Poznańskiej 14 została wydana z rażącym naruszeniem prawa m.in. ze względu na brak należytej staranności prezydenta stolicy przy ustaleniu stanu faktycznego sprawy - uzasadnił decyzję komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.

Komisja orzekła w punkcie pierwszym o uchyleniu w całości decyzji prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2013 r. i odmowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Dwa - o nadaniu wyżej wymienionej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Trzy - o uchyleniu w całości decyzji prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 października 2013 r. i umorzeniu postępowania administracyjnego

 - ogłosił przewodniczący.

Podczas konferencji komisji kamery telewizji skierowane były na byłych mieszkańców Poznańskiej 14.

Ta wiadomość to jest taka iskierka nadziei, nie tylko dla nas, ale i dla wszystkich Warszawiaków

– mówił jeden z nich.

Zdjęcia mówią więcej niż niejedno słowo. Pierwszy raz ktoś naprawdę pomógł poszkodowanym ludziom.