Posiedzenie Sejmu RP rozpocznie się o godzinie 9.30. Wznowione zostaną obrady sejmu, przerwane wczoraj w nocy.

Sejm ma dziś debatować nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 r. oraz komisyjnym projektem uchwały dotyczącym absolutorium.

Posłowie zajmą się także "Informacją o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2016 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego"; odbędzie się też debata nad sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2016 roku wraz ze stanowiskiem Komisji.

Transmisja z sejmu: