Stworzenie projektu nowoczesnej Polski, nawiązanie do etosu przedwojennej inteligencji - to według prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego główne cele odbywającego się w Warszawie kongresu „Polska - Wielki projekt”.

W sobotę na Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego w Warszawie miał miejsce kulminacyjny punkt kongresu „Polska - Wielki projekt”. Kongres trwa od środy. Referaty wygłosili m.in. socjolog prof. Jadwiga Staniszkis, socjolog prof. Zdzisław Krasnodębski, europoseł PiS prof. Ryszard Legutko, politolog dr Krzysztof Szczerski.

Prelegenci próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać polska droga do nowoczesności i na czym polega projekt „konserwatywnej modernizacji Polski”.

Jak tłumaczył w sobotę prezes PiS, przedsięwzięcie „Polska - Wielki Projekt” ma za zadanie stworzyć projekt nowoczesnej Polski.

- Wszystkie koncepcje w ciągu ostatnich 20 lat zostały jakby narzucone z zewnątrz, zakładały, że wszystko się samo ułoży. Jednak całkowicie zawiodły. Polska potrzebuje projektu, elity politycznej, która potrafi wyznaczyć cele i je realizować - wyjaśnił.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że nowy projekt powinien być przedsięwzięciem polskiej inteligencji, która nawiąże do etosu przedwojennej inteligencji.

- Odnowa tej inteligencji, odrzucenie pozostałości komunizmu wśród warstw wykształconych - to jest cel, który nam przyświeca - podkreślił.

Prezes PiS podkreślił, że kongres można przeciwstawić bezrefleksyjnej - jego zdaniem - Paradzie Schumana, która odbyła się w sobotę w Warszawie.

- Mamy nadzieję, że to, co się w tej chwili dzieje, jest zaczynem czegoś nowego i bardzo pożytecznego - powiedział.

Jarosław Kaczyński poinformował też, że odnowiony program PiS zostanie przedstawiony w ciągu 6-7 tygodni.

  fot. Samuel Pereira


Z kolei prof. Staniszkis w swoim wystąpieniu skrytykowała ekipę rządzącą. Jej zdaniem „twarzą obecnej ekipy rządzącej” jest dyktat mocy.

- Polega on na uzasadnianiu władzy przez samo jej sprawowanie" - zaznaczyła.

Podkreśliła, że dyktat mocy składa się z trzech punktów.

- Pierwsza cecha to przyjęcie, że władza jest jedynym źródłem porządku. Druga to traktowanie władzy jako źródła innych dóbr pożądanych. W biednym społeczeństwie - jak Polska - tworzy to  piramidę klientelizmu. Trzecią cechą dyktatu jest wykorzystywanie mediów i narzucanie pewnych etykiet społeczeństwu: co jest nowoczesne, eleganckie, a co nie. Dyktat mocy nie sprzyja dobremu rządzeniu. Wręcz odwrotnie. Jest też łatwą formą sprawowania władzy - tłumaczyła socjolog.

Według prof. Staniszkis obecną ekipę rządzącą cechuje też brak procedur.

- Brak procedur to niemożność pociągnięcia do odpowiedzialności. Cechą obecnej ekipy jest rządzenie tak, by trudno było uchwycić odpowiedzialność. To powoduje obniżenie standardów. Dlatego kolejna ekipa, która obejmie władzę, będzie miała o wiele trudniejsze zadanie - zaznaczyła.

Jak powiedział prof. Krasnodębski, Polska chcąc dalej istnieć musi stać się wielkim projektem. Aby tak się stało - według socjologa - w Polsce powinno się m.in. ograniczyć władzę, która nie jest zainteresowana dobrem Polski.

- Powinniśmy także odzyskać suwerenność gospodarczą, ponieważ obecnie nasza gospodarka jest uzależniona od innych państw - zaznaczył.

Krasnodębski zaznaczył, że realizacja tych założeń pozwoli Polsce na funkcjonowanie w Europie zgodnie z polską racją stanu.

- Taki projekt będzie służył także innym krajom, które są w podobnej sytuacji jak Polska, np. Węgrom - dodał.

Z kolei pisarz Marek Nowakowski przedstawił apel środowiska twórczego, do którego - jak mówił - należą m.in. Jarosław Rymkiewicz, Rafał Ziemkiewicz, Ryszard Kapusta, Tomasz Burek. W apelu
zwrócili się oni do rządzących o „przywrócenie odpowiedzialności za mecenat w sferze kultury i dziedzictwa narodowego”.

- Przekonanie, że współczesny sens mecenatu w sferze kultury związany jest z budową potencjału edukacyjnego i cywilizacyjnego Polski. Za szczególnie istotne uznajemy: stworzenie stabilnych ram prawnych sprzyjających twórczości artystycznej i powstrzymanie się od działań degradujących status ludzi kultury - można przeczytać w apelu.

Środowisko twórcze apelowało do rządzących o wywiązanie się z podjętych publicznie zobowiązań w sprawie wzrostu wydatków w kulturze do poziomu 1 proc. w ciągu kilku lat.

Kongres „Polska - Wielki projekt” zakończy się w niedzielę wręczeniem Honorowej Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego po mszy w kościele pw. Św. Krzyża. Spotkania intelektualistów zapoczątkował pięć lat temu Lech Kaczyński. Kongres został zorganizowany przez Instytut Sobieskiego oraz portal Rebelya.pl

Organizatorzy kongresu są przekonani, że powinnością osób, którym na sercu leży dobro Polski i kolejnych pokoleń Polek i Polaków jest stworzenie silnych ram przestrzeni politycznej,  umożliwiających dyskusję o sprawach najwyższej wagi. Podtrzymanie tej kruchej więzi łączącej naszą wspólnotę polityczną jest według organizatorów kongresu „Polska – Wielki Projekt” nieodzownym warunkiem powodzenia wszelkich wysiłków modernizacyjnych.

Dziś w ramach kongresu odbywają się dyskusje w sześciu głównych blokach tematycznych z udziałem następujących prelegentów:

1. Polska racja stanu (10:00-12:00)

- Zdzisław Krasnodębski (Brema Universitat) – Polskie zmagania z modernizacją

- Jadwiga Staniszkis (ISP PAN) – O sposobach nieistnienia władzy w Polsce

- Ryszard Legutko (UJ) – Odnaleźć własne miejsce w Europie

- Krzysztof Szczerski (UJ) – Co jest Polską racją stanu w Unii Europejskiej?

2. Symbolika loga „Polska – Wielki Projekt” [Janusz Kapusta] (12:00-12:15)

-Prezentacja filmu „Zbudujmy lotnisko” (autor koncepcji Paweł Szałamacha)

3. Jakie młodych Polaków chowanie? (12:15-14:00)

- 20 lat reform edukacji – gdzie dziś jesteśmy? [prof. Aleksander Nalaskowski, UMK]

- Świadomość historyczna młodych Polaków [dr Krzysztof Malicki, U Rzeszowski]

- Zawodowa ale dobra – kryzys i przyszłość polskiej edukacji technicznej [Jan Filip Staniłko, Instytut Sobieskiego]

Szkolnictwo wyższe, czyli budowa kapitału intelektualnego?

- Jak uniwersytet powinien kształcić polską elitę? [dr Jerzy K. Thieme]

- Miejsce uczelni wyższych w społeczeństwie i gospodarce (jak godzić naukę ze służebnością?) [dr Krzysztof Pawłowski, założyciel WSB-NLU]

4. Nauka i innowacje, czyli jak budować przewagę (15:00-17:00)

- Czy w Polsce można dokonywać dużych odkryć naukowych? [ prof. Tomasz Dietl, IF PAN]

- Czy polskie instytuty badawcze mogą wesprzeć rozwój? [prof. Andrzej Jeleński, ITME]

- Co to są innowacje i kto je wytwarza? [dr Marek Dietl, Krajowy Fundusz Kapitałowy]

Przedsiębiorczość, czyli o bogactwie Polaków

- Elity polskiego biznesu po 20 latach [dr hab. K. Jasiecki, IFiS PAN]

- Duże polskie firmy jako miara suwerenności [Krzysztof Domarecki, prezes SelenaFM]

- Jaka rola państwa we wspomaganiu przedsiębiorczości [dr hab. A. Surdej, UE Kraków]

5. Media publiczne, prywatne i społeczne (17:30-19:00)

- Jaka misja mediów publicznych w epoce cyfryzacji? [Robert Kroplewski, Instytut Sobieskiego]

- Konfederacja dysydentów - konserwatywne media społeczne [red. Igor Janke, Salon24]

- Rola mediów prywatnych w polskim życiu publicznym [red. Piotr Legutko, Dziennik Polski (video)]

Czy istnieje konserwatywne społeczeństwo obywatelskie?

- Portret społeczeństwa obywatelskiego po 20 latach [prof. Piotr Gliński, IFiS PAN]

- Społeczna odpowiedzialność biznesu i inwestycje w zaufanie [Maciej Gnyszka]

6. Nowoczesność – projekt tradycyjny (o postępie i roli inteligencji w polskiej tradycji intelektualnej) (19-20:30, Arkady Kubickiego)

- dr Dariusz Gawin [IFiS PAN]

- dr Barbara Fedyszak-Radziejowska [IRWiR PAN]

- dr Tomasz Żukowski [IFiS PAN]

- dr Wawrzyniec Rymkiewicz [UW]


fot. Samuel Pereira

  fot. Samuel Pereira

  fot. Samuel Pereira

  fot. Samuel Pereira